การคุยโทรศัพท์เป็นภาษามลายู
การคุยโทรศัพท์ในภาษามลายูก็มีรูปแบบคล้ายๆกับภาษาอื่นๆกล่าวคือจะเริ่มด้วยคำทักทายส่วนคำทักทายนั้นจะเป็นอย่างไรดูเรื่องนี้ได้ที่การคุยโทรศัพท์เป็นภาษามลายู