ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
หากท่านรู้สึกไม่สบายหรือเป็นอะไรสักอย่างที่อาการไม่ปกติแต่ไม่รู้จะบอกเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายเพื่อขอลาหยุดอย่างไรดูการพูดประโยคในลักษณะดังกล่าวได้ที่ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ