อ.-ป.รร.สุมานัน
ม. รร สมุทรปราการ
มหาลัยไม่ได้เรียนออกมาทำงานt t