ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
1.คุณชลากร กรุงเทพ
2. คุณสุพรรณี กรุงเทพ
3.คุณชัยพงศ์ กรุงเทพ
4.คุณวารัตดา วิริยะ
5. คุณธมน วิริยะ
6. คุณนิรัช สินมั่คง
7. คุณเปรมยุดา สินมั่นคง
8. คุณภูษิต เมืองไทย